Nghĩa của từ anliegen bằng Tiếng Việt

@das Anliegen
- {concern} sự liên quan tới, sự dính líu tới, lợi, lợi lộc, phần, cổ phần, việc, chuyện phải lo, sự lo lắng, sự lo âu, sự lo ngại, sự quan tâm, hãng buôn, xí nghiệp, công việc kinh doanh, cái
- vật
- {desire} sự thèm muốn, sự mong muốn, sự ao ước, sự khát khao, sự mơ ước, lòng thèm muốn, lòng khát khao, vật mong muốn, vật ao ước, dục vọng, lời đề nghị, lời yêu cầu, lệnh
- {request} lời thỉnh cầu, nhu cầu, sự hỏi mua
= es ist unser Anliegen {it is our concern}+
= ein Anliegen vorbringen {to make a request}+
= ein Anliegen an jemanden haben {to have a favour to ask of someone}+

Đặt câu có từ "anliegen"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "anliegen", trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ anliegen, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ anliegen trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt

1. Ich habe ein Anliegen!

Thần, có tấu chương cần bẩm

2. Was ist Ihr Anliegen?

Nguyên nhân gì thúc đẩy bạn?

3. Besprechen Sie nur das aktuelle Anliegen.

Chỉ thảo luận về mối quan tâm hiện tại.

4. Teilen Sie dann Ihr Anliegen mit.

Rồi viết lời phê bình góp ý của anh chị em.

5. Es sei denn das ist kein Anliegen, nicht wahr?

(Cười) Trừ việc đó không phải lí do, phải không?

6. Die afrikanische Einheit ist das wichtigste Anliegen des Präsidenten.

Quan hệ nước ngoài là một trong những trách nhiệm chính của Tổng thống Pháp.

7. Welche persönlichen Anliegen dürfen wir in unseren Gebeten erwähnen?

Những mối quan tâm nào là chính đáng để cầu nguyện?

8. Ob sein Anliegen, das Erbe betreffend, berechtigt war, wird nicht gesagt.

Kinh Thánh không đề cập đến việc người đàn ông đó có lý do chính đáng hay không để than phiền về vấn đề chia gia tài.

9. Unsere Soldaten in der Schlacht optimal zu schützen, ist zentrales Anliegen meiner Regierung.

Việc bảo vệ người lính của chúng ta trên chiến trường là vấn đề quan trọng mà Chính phủ đã cam kết với lực lượng vũ trang.

10. Hier ist also mein Anliegen: Technologieriesen, die hier ungenannt bleiben -- vielleicht auch nicht.

Và đây là mối quan tâm của tôi: công ty công nghệ cao sẽ vẫn là vô danh ... à, có lẽ không.

11. Bethuel und auch Rebekka gingen bereitwillig auf das Anliegen von Abrahams Diener ein (1.

Cả Bê-thu-ên lẫn Rê-bê-ca đều tự nguyện hợp tác với người đầy tớ của Áp-ra-ham.

12. Und glücklicherweise sehen wir wie die Regierung schneller und öfter auf öffentliche Anliegen reagiert.

Và thật may mắn, chúng tôi đã thấy chính phủ ứng phó kịp thời hơn cũng như thường xuyên hơn đối với những quan ngại của người dân.

13. Wenn er die US-Regierung vertritt, warum hat er es dann versäumt, mein Anliegen weiterzuleiten?

Nếu ông ấy đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, vậy thì tại sao ông ấy lại không hiểu yêu cầu của tôi?

14. Sie sollten sich bewusst machen, dass sie eine Gelegenheit verpasst hatten, Jehovas Anliegen zu unterstützen.

Thật vậy, họ cần suy ngẫm về cơ hội mình đã bỏ lỡ để ủng hộ công việc của Đức Giê-hô-va.

15. Was auch immer ihr Anliegen mit Burrows ist, es ist nicht das gleiche wie unsers.

Kế hoạch với Burrows của họ thế nào đi chăng nữa, cũng ko phù hợp với kế hoạch của chúng ta

16. Schreiben Sie bitte auch unbedingt den Titel dieser Anleitung dazu, wenn Sie Ihr Anliegen mitteilen.

Xin nhớ kèm theo tên của sách học này khi gửi đến những lời phê bình góp ý.

17. In diesem Moment wurde ich das Schlimmste von allem: Ich wurde ein Rockstar mit einem Anliegen.

Tôi trở thành ngôi sao nhạc rock vì một lí do.

18. Unsere familiären Verpflichtungen und Erwartungen sollten unser wichtigstes Anliegen sein, damit wir unsere göttliche Bestimmung bewahren.

Chúng ta cần đặt những cam kết và kỳ vọng của gia đình làm ưu tiên hàng đầu để bảo vệ vận mệnh thiêng liêng của chúng ta.

19. Wenn Sie zu mir mit einem Anliegen kommen und es medizinisch Sinn macht, dann sage ich ja.

Nếu anh tới yêu cầu tôi và nó hợp lí về y học, tôi sẽ đồng ý.

20. Trotz aller Herausforderungen war das Drucken der Bibel für einige Mitglieder des Königshauses stets ein wichtiges Anliegen.

Dù gặp nhiều thử thách nhưng việc in Kinh Thánh vẫn là mối quan tâm hàng đầu của hoàng gia.

21. Ende des 17. Jahrhunderts machte es sich die georgische Königsfamilie zum Anliegen, die Bibel drucken zu lassen.

Cuối thế kỷ 17, hoàng gia Georgia rất muốn in ra Kinh Thánh.

22. Er steckte ihn dann in sein Jackett und sagte Bruder Zayas, er werde sich um ihr Anliegen kümmern.

Sau đó ông bỏ lá thư vào trong túi áo và nói với Anh Zayas rằng ông sẽ đáp ứng yêu cầu của họ.

23. Bisweilen verwenden wir unsere besten Kräfte auf ein Hobby, den Sport, berufliche Interessen, öffentliche Anliegen oder politische Fragen.

Chúng ta thường dành hết các nỗ lực tốt nhất của mình để theo đuổi một thú riêng, một môn thể thao, sở thích nghề nghiệp, và các vấn đề trong cộng đồng hoặc chính trị.

24. Diese häufig gestellten Fragen zum Bericht zur Nutzerfreundlichkeit von Werbeanzeigen beziehen sich auf die häufigsten Anliegen von Publishern.

Những câu hỏi thường gặp sau đây về Báo cáo trải nghiệm quảng cáo nhằm giải quyết những mối lo phổ biến nhất của nhà xuất bản.

25. Unserer Tochter war es ein Anliegen, dass die beiden Jungen Klavier übten, auch wenn sie nicht zu Hause waren.

Con gái của chúng tôi muốn chắc chắn là hai đứa trẻ tập đàn dương cầm trong khi xa nhà.

26. „Vor ihm schüttete ich unablässig mein Anliegen aus; meine Bedrängnis tat ich weiterhin vor ihm kund“ (Psalm 142:1, 2).

Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than-thở tôi, bày-tỏ sự gian-nan tôi” (Thi-thiên 142:1, 2).

27. Zurzeit gibt es über 22 000 Zeugen im Land, und eines ihrer Anliegen ist, mit der Bibel auf Gehörlose zuzugehen.

Hiện nay, có hơn 22.000 Nhân Chứng tại nước này và họ nỗ lực giúp người khiếm thính biết tin mừng.

28. * auf Fragen oder Anliegen, die sich auf Menschen mit Behinderungen beziehen und die von Eltern, Führungsbeamten oder anderen herangetragen werden, eingehen

* Trả lời những thắc mắc và nỗi lo lắng liên quan đến khuyết tật từ cha mẹ, các vị lãnh đạo và những người khác.

29. Es muss uns ein echtes Anliegen sein, die Herde zu umsorgen und sie auch dazu einzuladen, zu Christus zu kommen.

Cần phải có một mối quan tâm thật sự để chăn bầy chiên, để giúp mời gọi họ đến cùng Đấng Ky Tô.

30. Sein Anliegen war es, der vorherrschenden Meinung entgegenzuwirken, jemand könne auf Grund seiner Blindheit nicht in den Genuß einer ordentlichen Schulbildung kommen.

Ông có nguyện vọng chống lại quan điểm phổ biến là sự đui mù ngăn cản một người hưởng lợi ích của một nền giáo dục chính thức.

31. Und auch für Isaaks Sohn Jakob, dessen Söhne die Vorväter der 12 Stämme Israels wurden, war die wahre Anbetung das oberste Anliegen.

Con trai của Y-sác là Gia-cốp cũng kết hôn với người thờ phượng Đức Chúa Trời và sau này ông đã trở thành tổ phụ của 12 chi phái Y-sơ-ra-ên.

32. Spenden über Google Assistant sind einfach und bequem. Wir hoffen, dass dadurch mehr Menschen angeregt werden, Anliegen zu fördern, die ihnen wichtig sind.

Chúng tôi hy vọng quy trình quyên góp đơn giản và thuận tiện thông qua Trợ lý Google này sẽ khuyến khích nhiều người hơn nữa ủng hộ cho các mục đích xã hội mà họ yêu thích.

33. Im Interesse einer sicheren und positiven Nutzererfahrung berücksichtigen wir auch das Feedback und die Anliegen der Nutzer in Bezug auf die präsentierten Anzeigentypen.

Tuy nhiên, để giúp tạo trải nghiệm an toàn và tích cực cho người dùng, chúng tôi lắng nghe phản hồi và thắc mắc của người dùng về các loại quảng cáo mà họ thấy.

34. Und all das nur dank einem Lehrer, der bereit war zu tun, was auch immer nötig war, für ein Anliegen, an das er glaubte.

Tất cả vì một giáo viên trung học từ Maine, người đã sẵn sàng để làm những gì cần thiết cho một sự nghiệp mà ông ta tin.

35. Wenn noch ein Mann in diesem Saal ein Anliegen hat, das er Seiner Majestät vortragen will, soll er jetzt sprechen oder für immer schweigen.

Nếu một ai trong sảnh đường còn vấn đề nào cần đệ trình Hoàng Thượng, hãy lên tiếng lúc này hoặc giữ im lặng.

36. Gewalttätiger Widerstand und gewaltloser Widerstand haben eine sehr wichtige Sache gemeinsam; sie sind beide eine Form von Theater, das ein Publikum für sein Anliegen sucht.

Đấu tranh bạo lực và đấu tranh phi bạo lực có một điểm chung quan trọng; chúng đều là một dạng nhà hát tìm kiếm khán giả vì mục tiêu của họ.

37. Und drittens, ein Mangel an Vorstellungskraft wenn es um die Ausgestaltung von Institutionen ging, welche die Anliegen von Serben und Albanern gleichermaßen hätten ansprechen können.

Và thứ ba là sự thiếu tầm nhìn khi đưa ra các thiết chế mà có thể giải quyết những mối quan tâm của người Serb và người Albania như nhau.

38. Im Interesse einer sicheren und positiven Nutzererfahrung berücksichtigen wir auch das Feedback und die Anliegen der Nutzer in Bezug auf die Anzeigentypen, die geschaltet werden.

Tuy nhiên, để giúp tạo trải nghiệm an toàn và tích cực cho người dùng, chúng tôi lắng nghe phản hồi và thắc mắc của người dùng về các loại quảng cáo mà họ thấy.

39. Aus den Schriften geht hervor, dass der Vater sein Anliegen geradeheraus vorbrachte, nicht langsam, skeptisch oder zynisch, sondern in ungeschöntem elterlichem Leid: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“

Thánh thư chép: “Tức thì”—không chậm rãi cũng chẳng ngờ vực hoặc hoài nghi mà là “tức thì”—người cha kêu khóc trong khi bày tỏ nỗi đau đớn của mình: “Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi.”

40. Ich möchte darüber sprechen, dass unsere angelernte Denkweise über Spenden, Wohltätigkeit und den gemeinnützigen Bereich unsere wichtigsten Anliegen untergräbt, sowie unseren tiefen Wunsch, die Welt zu verändern.

Tôi muốn nói về những điều chúng ta đã được dạy khi nghĩ về việc cho đi khi làm từ thiện và về khu vực phi lợi nhuận thực ra đang phá ngầm những động lực nhân ái và khát vọng sâu sắc muốn thay đổi thế giới trong mỗi chúng ta.

41. Jehovas Zeugen ist es jedoch ein Anliegen, diese Bedürfnisse abzudecken, darum predigen sie diesen Menschen in ihrer Muttersprache und stellen für sie biblische Literatur in den verschiedensten Sprachen her.

Tuy nhiên, Nhân Chứng Giê-hô-va đã nỗ lực làm điều đó bằng cách rao giảng cho người dân trong tiếng mẹ đẻ của họ, đồng thời chuẩn bị các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh trong nhiều thứ tiếng.

42. Zum Beispiel wird der „heilige“ Antonius von Padua als „Helfer in allen Anliegen und Nöten“ angerufen. Oder man wendet sich an den „heiligen“ Judas Thaddäus als Schutzpatron in „ausweglosen Situationen“.

Người ta cho rằng “vị thánh” này chăm sóc “cả nhu cầu tâm linh lẫn trần tục”. Còn “Thánh Giu-đa” được xem là thánh của “những tâm hồn tuyệt vọng”.

43. Er kämpfte bis zum Schluss, leidenschaftlich überzeugt davon, dass der Kampf gegen Korruption und Armut nicht nur der Ehrlichkeit der Regierungsbeamten bedarf, sondern auch des Zusammenschlusses der Bürger, damit ihre Anliegen gehört werden.

Ông đấu tranh đến tận cùng, càng lúc càng hăng say hơn để chống lại tham nhũng và nghèo đói, không chỉ các quan chứ chính phủ mới cần phải trung thực, mà cả người dân cũng cần kết nối lại với nhau để khiến cho tiếng nói của mình được lắng nghe.

44. Wenn wir Hilfe brauchen – selbst wenn es sich um einen naiven kleinen Jungen mit einem wichtigen Anliegen handelt – hört der himmlische Vater unser Beten und gibt uns liebevoll die Führung, um die wir bitten.

Khi chúng ta cần sự giúp đỡ, ngay cả một đứa bé trai ngây thơ với một sự lo lắng quan trọng, Cha Thiên Thượng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, và với tình yêu thương, Ngài ban cho chúng ta sự hướng dẫn mà chúng ta tìm kiếm.

45. In dem vom Familiendienst der Kirche herausgegebenen Leitfaden Zur Stärkung der Ehe werden drei Schritte zur Konfliktlösung vorgeschlagen: 1.) Äußern Sie Ihre Ansichten, 2.) gehen Sie Bedenken auf den Grund und 3.) wählen Sie Lösungen, mit denen Sie beide zufrieden sind.5 Diese Schritte basieren auf einem kooperativen Kommunikationsmodell, bei dem die Anliegen aller Beteiligten berücksichtigt werden.

Strengthening Marriage (Củng Cố Hôn Nhân), một sách học của Dịch Vụ Gia Đình THNS, đề nghị ba bước để giải quyết xung đột: (1) bày tỏ quan điểm, (2) khám phá những mối quan tâm, và (3) lựa chọn các giải pháp có thể làm cho cả hai người phối ngẫu đều mãn nguyện.5 Các bước này dựa trên mô hình giao tiếp và chia sẻ mà có sự hợp tác và giải quyết các vấn đề của mọi người có liên quan.