Nghĩa của từ 2nd bằng Tiếng Ả Rập

الثاني

Đặt câu với từ "2nd"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "2nd", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 2nd, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 2nd trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập