Nghĩa của từ 6th bằng Tiếng Ả Rập

السادس

Đặt câu với từ "6th"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "6th", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 6th, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 6th trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập