Nghĩa của từ 8th bằng Tiếng Ả Rập

الثامن

Đặt câu với từ "8th"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "8th", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 8th, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 8th trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập