Nghĩa của từ a bằng Tiếng Ả Rập

A آي - الحرف الأول في اللغة الإنجليزية

Đặt câu với từ "a"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập