Nghĩa của từ aardvark bằng Tiếng Ả Rập

Aardvark خنزير الأرض

Đặt câu với từ "aardvark"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aardvark", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aardvark, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aardvark trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập