Nghĩa của từ aarhus bằng Tiếng Ả Rập

Aarhus أارهس

Đặt câu với từ "aarhus"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aarhus", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aarhus, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aarhus trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập