Nghĩa của từ aba bằng Tiếng Ả Rập

ABA رابطة المصرفيين الأمريكية

Đặt câu với từ "aba"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aba", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aba, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aba trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập