Nghĩa của từ ababa bằng Tiếng Ả Rập

Ababa أبابا

Đặt câu với từ "ababa"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "ababa", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ababa, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ababa trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập