Nghĩa của từ abacus bằng Tiếng Ả Rập

Abacus العدّاد

Đặt câu với từ "abacus"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abacus", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abacus, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abacus trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập