Nghĩa của từ abandoned bằng Tiếng Ả Rập

Abandoned مهجور

Đặt câu với từ "abandoned"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abandoned", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abandoned, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abandoned trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập