Nghĩa của từ abandoner bằng Tiếng Ả Rập

Abandoner المتخلّي

Đặt câu với từ "abandoner"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abandoner", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abandoner, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abandoner trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập