Nghĩa của từ abandons bằng Tiếng Ả Rập

Abandons يترك

Đặt câu với từ "abandons"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abandons", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abandons, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abandons trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập