Nghĩa của từ abasement bằng Tiếng Ả Rập

Abasement تقليل من شأن

Đặt câu với từ "abasement"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abasement", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abasement, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abasement trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập