Nghĩa của từ abash bằng Tiếng Ả Rập

Abash احرج

Đặt câu với từ "abash"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abash", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abash, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abash trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập