Nghĩa của từ abate bằng Tiếng Ả Rập

Abate خفّف

Đặt câu với từ "abate"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abate", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abate, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abate trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập