Nghĩa của từ abbots bằng Tiếng Ả Rập

Abbots رؤساء الدّير

Đặt câu với từ "abbots"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abbots", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abbots, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abbots trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập