Nghĩa của từ able

trong Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập
Able قادر