Nghĩa của từ baaed bằng Tiếng Ả Rập

Baaed ثغا

Đặt câu với từ "baaed"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "baaed", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ baaed, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ baaed trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập