Nghĩa của từ fastback bằng Tiếng Ả Rập

Fastback سيّارة بسقف منحني حتى مؤخِّرتها

Đặt câu với từ "fastback"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "fastback", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ fastback, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ fastback trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Ả Rập