Nghĩa của từ 10th bằng Tiếng Sec

10th desátý Entry edited by: B2 10th desátý Entry edited by: B2

Đặt câu với từ "10th"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "10th", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 10th, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 10th trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec