Nghĩa của từ 13th bằng Tiếng Sec

13th třináctý Entry edited by: B2

Đặt câu với từ "13th"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "13th", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 13th, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 13th trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec