Nghĩa của từ 19th bằng Tiếng Sec

19th devatenáctý Entry edited by: B2

Đặt câu với từ "19th"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "19th", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 19th, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 19th trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec