Nghĩa của từ a ballpark figure bằng Tiếng Sec

a ball-park figure přibližný odhad Entry edited by: B2

Đặt câu với từ "a ballpark figure"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a ballpark figure", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a ballpark figure, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a ballpark figure trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec