Nghĩa của từ a big shot bằng Tiếng Sec

a big shot papaláš Entry edited by: Pavel Cvrček

Đặt câu với từ "a big shot"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a big shot", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a big shot, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a big shot trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec