Nghĩa của từ a big wheel bằng Tiếng Sec

a big wheel mocný člověk Entry edited by: B2

Đặt câu với từ "a big wheel"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a big wheel", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a big wheel, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a big wheel trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec