Nghĩa của từ a heavy day bằng Tiếng Sec

áročný den Entry edited by: B2

Đặt câu với từ "a heavy day"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a heavy day", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a heavy day, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a heavy day trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec