Nghĩa của từ accountable for bằng Tiếng Sec

odpovědný Note: za co Entry edited by: B2

Đặt câu với từ "accountable for"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "accountable for", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ accountable for, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ accountable for trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec