Nghĩa của từ be left standing bằng Tiếng Sec

zůstat stát

Đặt câu với từ "be left standing"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "be left standing", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ be left standing, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ be left standing trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec