Nghĩa của từ carry across bằng Tiếng Sec

přenést přenášet

Đặt câu với từ "carry across"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "carry across", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ carry across, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ carry across trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec