Nghĩa của từ hard drugs bằng Tiếng Sec

tvrdé drogy Entry edited by: B2

Đặt câu với từ "hard drugs"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "hard drugs", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ hard drugs, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ hard drugs trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Tiếng Sec