Nghĩa của từ blanquette|blanquettes bằng Tiếng Anh

noun

ragout (of chicken, veal or lamb) cooked in cream white sauce

Đặt câu với từ "blanquette|blanquettes"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "blanquette|blanquettes", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ blanquette|blanquettes, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ blanquette|blanquettes trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh