Nghĩa của từ blasphemously bằng Tiếng Anh

adverb

in an ungodly manner, irreverently, sacrilegiously

Đặt câu với từ "blasphemously"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "blasphemously", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ blasphemously, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ blasphemously trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh