Nghĩa của từ blast deflector bằng Tiếng Anh

cylindrical attachment on the muzzle of an automatic weapo

Đặt câu với từ "blast deflector"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "blast deflector", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ blast deflector, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ blast deflector trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. On 13 August 2011, the F-35 successfully completed jet blast deflector (JBD) testing at Lakehurst.