Nghĩa của từ blastular bằng Tiếng Anh

adjective

of or pertaining to a blastula (early embryonic growth)

Đặt câu với từ "blastular"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "blastular", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ blastular, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ blastular trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh