Nghĩa của từ blastulation|blastulations bằng Tiếng Anh

noun

transformation into blastula, change to blastospore (Embryology)

Đặt câu với từ "blastulation|blastulations"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "blastulation|blastulations", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ blastulation|blastulations, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ blastulation|blastulations trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh