Nghĩa của từ brushlike bằng Tiếng Anh

adjective

resembling a brush

Đặt câu với từ "brushlike"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "brushlike", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ brushlike, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ brushlike trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh