Nghĩa của từ brushoff|brushoffs bằng Tiếng Anh

noun

(informal) sudden dismissal, abrupt rejectio

Đặt câu với từ "brushoff|brushoffs"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "brushoff|brushoffs", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ brushoff|brushoffs, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ brushoff|brushoffs trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh