Nghĩa của từ brusk|brusker|bruskest bằng Tiếng Anh

adjective

brusque, curt; rude, unpleasant

Đặt câu với từ "brusk|brusker|bruskest"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "brusk|brusker|bruskest", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ brusk|brusker|bruskest, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ brusk|brusker|bruskest trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh