Nghĩa của từ circumvallating bằng Tiếng Anh

verb
1
surround with or as if with a rampart.
the walls were circumvallated with a ditch

Đặt câu với từ "circumvallating"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "circumvallating", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ circumvallating, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ circumvallating trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh