Nghĩa của từ cirripedia bằng Tiếng Anh

noun
1
a class of crustaceans that comprises the barnacles.
On the whole the maxillopodan groups Ostracoda and Cirripedia and the Malacostraca have left the most significant fossil records.

Đặt câu với từ "cirripedia"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "cirripedia", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ cirripedia, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ cirripedia trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh