Nghĩa của từ kathartic|kathartics bằng Tiếng Anh

noun

purgative agent, laxative

Đặt câu với từ "kathartic|kathartics"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "kathartic|kathartics", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ kathartic|kathartics, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ kathartic|kathartics trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh