Nghĩa của từ kathoey|kathoeys bằng Tiếng Anh

noun

(in Thailand) ladyboy, shemale, one who has undergone a sex change from male-to-female; effeminate gay male

Đặt câu với từ "kathoey|kathoeys"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "kathoey|kathoeys", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ kathoey|kathoeys, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ kathoey|kathoeys trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. The term "kathoey" may be considered pejorative, especially in the form "kathoey-saloey".