Nghĩa của từ katrine bằng Tiếng Anh

noun

female first name; lake in Scotland

Đặt câu với từ "katrine"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "katrine", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ katrine, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ katrine trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh