Nghĩa của từ kattash bằng Tiếng Anh

noun

family name; Oded Kattash, well-known Israeli basketball playe

Đặt câu với từ "kattash"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "kattash", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ kattash, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ kattash trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh