Nghĩa của từ katzenelson bằng Tiếng Anh

noun

family name

Đặt câu với từ "katzenelson"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "katzenelson", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ katzenelson, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ katzenelson trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh