Nghĩa của từ kauri|kauris bằng Tiếng Anh

noun

large coniferous evergreen tree found in New Zealand; wood of the kauri tree

Đặt câu với từ "kauri|kauris"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "kauri|kauris", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ kauri|kauris, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ kauri|kauris trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Get back to basics at the remote bush Opanuku Campground at Cascade Kauri, Waitakere Ranges Regional Park.