Nghĩa của từ kaury|kauries bằng Tiếng Anh

noun

kauri, large coniferous evergreen tree found in New Zealand; wood of the kaury tree

Đặt câu với từ "kaury|kauries"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "kaury|kauries", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ kaury|kauries, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ kaury|kauries trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh