Nghĩa của từ kavakava bằng Tiếng Anh

noun

intoxicating beverage made from the roots of the kava shrub

Đặt câu với từ "kavakava"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "kavakava", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ kavakava, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ kavakava trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh