Nghĩa của từ kazaa bằng Tiếng Anh

noun

peer to peer file sharing application on the Internet

Đặt câu với từ "kazaa"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "kazaa", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ kazaa, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ kazaa trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. There's a company created by the Kazaa founders called Skype.

2. As we reported earlier this week, the retrial of Jammie Thomas-Rasset, who was accused of illegally sharing 24 songs on Kazaa, was about to come to an end this week.